Krossholmens Båtklubb

Stadgar fastställda vid ordinarie årsstämma 1 mars 2018

§ 1. Föreningens verksamhet och syfte

 1. Krossholmens Båtklubb är en ideell förening med säte i Göteborg.
 2. Föreningens ändamål är att främja båtsporten och verka för sjösäkerhet, god miljö och gott sjömanskap samt att tillhandahålla båtplatser.
 3. Föreningen äger fastigheten Amhult 2:24 med tillhörande byggnader och hamnanläggning, uppdelat på 110 andelar.
 4. Föreningen skall för att uppnå sina syften, för medlemmarna tillhandahålla klubbhus, parkeringsplatser och båtplatser på föreningens fastighet. Underhåll och skötsel av dessa skall i huvudsak ske genom ideellt arbete av medlemmarna.
 5. Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

§ 2. Medlemskap

 1. För medlemskap krävs innehav av en (1) andel av föreningens 110 andelar.
 2. Medlemskap söks skriftligen och erhålls efter styrelsens beslut och endast till fysisk person.
 3. Medlem skall erlägga årlig medlemsavgift och eventuell båtplatsavgift som fastställs av årsstämman.
 4. Medlem utan anspråk på båtplats är ”passiv medlem”.
 5. Medlem som efter anmaning inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen beträffande avgifter, kan uteslutas ur föreningen efter styrelsens beslut.
 6. Medlem som uppsåtligen eller av vårdslöshet skadar hamnanläggningen eller andra medlemmars ägodelar eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt att detta äventyrar eller motverkar föreningens syfte, kan uteslutas ur föreningen efter styrelsens beslut. Medlem har rätt att överklaga uteslutning vid årsstämman.
 7. Vid uteslutning av medlem enligt § 2.5 och § 2.6, äger föreningen rätt att sälja den uteslutne medlemmens andel och efter gottgörelse till föreningen återbetala resterande belopp till den före detta medlemmen.
 8. Önskar medlem utträda ur föreningen åligger det denne att skriftligen meddela styrelsen detta samt anvisa ny medlem, vilken skall godkännas av styrelsen i enlighet med § 2.2.
 9. Om medlem inte kan sätta annan i sitt ställe vid önskat utträde, kan styrelsen bistå med detta.
 10. Medlem har rätt att disponera en (1) båtplats per andel, men inte rätt att hävda dispositionsrätt till en speciell båtplats.

§ 3. Föreningsstämman

 1. Ordinarie årsstämma äger rum före mars månads utgång.
 2. Styrelsen kallar till årsstämma tidigast sex veckor före stämman samt senast fyra veckor före ordinarie – och två veckor före extra föreningsstämma. I kallelsen skall tydligt framgå vilka ärenden som skall behandlas på stämman.
 3. Extra föreningsstämma får inte hållas mindre än en månad före eller efter ordinarie årsstämma.
 4. Extra föreningsstämma hålls när styrelse eller revisor finner så påkallat eller om 1/10 av föreningens medlemmar hos ordförande skriftligen framställer begäran därom. Styrelsen kallar till sådan extra föreningsstämma.
 5. Medlem som önskar överlämna motion till nästkommande års årsstämma, skall göra detta till styrelsen före verksamhetsårets utgång.
 6. Vid årsstämman har varje medlem en röst, men kan genom skriftlig fullmakt representera högst fem andra medlemmar.
 7. Beslut på stämman tas enligt följande: enkel majoritet av närvarande medlemmar personligen eller via fullmakt. Vid lika röst avgör röst lämnad av stämmans ordförande. Kvalificerad majoritet gäller vid beslut i vissa frågor, se § 3.8 nedan.
 8. Försäljning av föreningens fasta egendom, ändring av stadgar eller föreningens upplösning, kan endast beslutas efter två föreningsstämmor, varav en ordinarie årsstämma, med minst en månads mellanrum och med samtycke av minst 2/3 av där närvarande medlemmar personligen eller via fullmakt. Vid föreningens upplösning skall eventuella överskott fördelas per andel till medlemmarna.
 9. På extra föreningsstämma får inte beslutas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
 10. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
  • Val av ordförande vid stämman och anmälan om ordförandens val av protokollförare
  • Godkännande av röstlängd
  • Val av två justeringsmän
  • Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
  • Fastställande av dagordning
  • Föredragning av verksamhetsberättelse
  • Föredragning av årsredovisning
  • Föredragning av revisionsberättelse
  • Fastställande av balans och resultaträkning
  • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar
  • Fastställande av medlemsavgifter, båtplatsavgifter och budget
  • Val av ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten och arbetsledare
  • Val av övriga styrelseledamöter
  • Val av suppleanter till styrelsen
  • Val av revisor och revisorssuppleant
  • Val av valberedning

§ 4 Styrelsen

 1. Föreningens styrelse skall bestå av minst fem och högst tio ordinarie ledamöter. Ordförande, kassör, sekreterare, hamnkapten och arbetsgruppledare utgör alla styrelseledamöter.
 2. Styrelsen väljs av årsstämman.
 3. Styrelsen väljs på två år så att ordförande och halva styrelsen väljs jämna år och kassören och resterande halva styrelsen väljs udda år.
 4. Styrelseledamot kan väljas om för ytterligare perioder efter valberedningens förslag och stämmans beslut.
 5. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening.
 6. Styrelsen kan besluta om investeringar med högst det belopp, som fastställs av stämman. Investeringar därutöver beslutas vid föreningsstämma med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar, personligen eller via fullmakt.
 7. Styrelsens uppgifter är att svara för föreningens organisation och förvaltning av föreningens angelägenheter i enlighet med beslut och riktlinjer tagna på föreningens stämma/stämmor.
 8. Beslut i styrelsen tas enligt följande: enkel majoritet av närvarande styrelseledamöter. Vid lika röst avgör röst lämnad av styrelsens ordförande. Minst fem styrelseledamöter måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsför.

§ 5. Båtplatser

 1. Styrelsen avgör från fall till fall vilka båtar som kan godkännas i hamnen och har därvid att ta hänsyn till objektiva omständigheter såsom tillgång till platser, bryggors hållfasthet, vattendjup etc.
 2. Båtplats anvisas av styrelsen och i samråd med berörd medlem.
 3. Om medlem byter båt så skall styrelsen i god tid underrättas för att vid behov om möjligt kunna anvisa lämplig båtplats enl. § 5.1.
 4. Den som disponerar en båtplats i hamnen skall följa föreningens ordningsregler samt hålla sin båt försäkrad och hålla styrelsen informerad om vilket försäkringsbolag den försäkrats i.
 5. Om lediga båtplatser föreligger efter fördelningen till medlemmarna, kan styrelsen hyra ut dessa ett år i taget till icke andelsägare
 6. Föreningens och icke andelsägare rättigheter och skyldigheter regleras via separat avtal.
 7. Den som disponerar en båtplats i hamnen skall utföra av styrelsen beordrad arbetsdag enligt aktivitetsplan. Avgift för utebliven arbetsdag fastställs av årsstämman.
 8. Om båtägare efter anmaning inte flyttar eller hämtar sin båt eller egendom inom överenskommen tid, kan föreningen på båtägarens bekostnad söka handräckning hos Kronofogdemyndigheten.