Krossholmens Båtklubb arbetar tillsammans med sina medlemmar för att minimera sin miljöpåverkan. Tillsammans kan vi se till att vår båtklubbsverksamhet är både trivsam och miljöanpassad. Förhållningsreglerna nedan är framtagna i syfte att såväl öka medvetenheten hos medlemmarna som synliggöra eventuella brister och skapa riktlinjer för en god och miljövänlig båtklubbskultur.

   Medlem och övriga som nyttjar båtklubbens anläggning är skyldiga:

 1. Att hålla sig informerade om klubbens stadgar, regler och verksamhet via tillgängliga informationskanaler som Internet, brev, anslag på båtklubbens anslagstavla etc.
 2. Att följa klubbens stadgar, ordningsregler och övriga regler samt anvisningar från klubbens funktionärer.
 3. Utöver vad som framgår av Miljöplanen, skyltning och anslag, är det alltid gällande lagar samt kommunala och andra föreskrifter som gäller.
 4. Vid hantering av miljöfarliga ämnen och produkter skall externa och interna säkerhetsföreskrifter alltid följas i avsikt att minimera miljöpåverkan.
 5. Endast av myndigheterna godkända båtbottenfärger får användas. TBT, tenn och bly får inte förekomma i båtens bottenfärg och det är båtägarens ansvar att säkerställa att hans båt uppfyller detta krav. Om otillåten färg upptäcks skall detta omedelbart rapporteras till styrelsen för vidare handläggning och sanering.
 6. Slipning av båtbottenfärg får endast ske med ansluten grovdammsugare som samlar upp slipdammet som ska lämnas på avsedd plats i miljöstationen på båtklubben eller på kommunens återvinningsstation.
 7. Blästring av båtbotten som har rester av båtbottenfärg får endast ske där marken täckts och tätning mellan båtskrov och marken har arrangerats på ett sätt som godkänts av hamnkaptenen. Färgresterna skall samlas upp och lämnas som miljöfarligt avfall på kommunens återvinningsstation.
 8. Även vid bottenmålning av båten skall marken skyddas så att inte färg sprids på marken.
 9. Oljerester ska samlas upp och omgående hällas i avsett fat märkt med ”Spillolja” i miljöstationen.
 10. Oljefilter kastas omgående efter byte i fat märkt med ”Oljefilter” i miljöstationen.
 11. Glykol från byte i kylsystem och vinterkonservering av sjövattensystem ska samlas upp och omgående hällas i avsett fat märkt med ”Glykol” i miljöstationen.
 12. Slagvatten som innehåller olja, bränsle eller glykol får inte släppas ut varken i sjön eller på land. Båtar med risk för att olja hamnar i kölsvinet bör ha en oljeabsorbent i kölsvinet eller ännu hellre en separationsanordning på länsanordningen.
 13. Toatömning får ej ske i sjön. Klubbens, eller annans sugtömningsstation ska användas.
 14. Färgrester, målningsverktyg, lösningsmedel och lösningsmedelsrester ska lämnas i fat märkt med lösningsmedel i miljöstationen. Färgburkar, penslar, rollers etc. ska lämnas på avsedd plats i miljöstationen eller på kommunens återvinningsstation.
 15. Tomdunkar, som innehållit miljöfarliga ämnen och efteråt används som tyngder för presenningar vid vintertäckningar, får inte ha etiketter som visar deras tidigare innehåll.
 16. Uttjänta båtbatterier skall omgående lämnas i speciellt syrasäkert kärl i miljöstationen på båtklubben.
 17. Blandat hushållsavfall ifrån båtarna läggs väl emballerat i sopkärlen vid vår miljöstation där information finns anslaget på miljöstationens gavel.
 18. Skrymmande avfall, förpackningar och övrigt avfall källsorteras av båtägaren och lämnas på kommunens återvinningsstation.
 19. El- och elektronikskrot lämnas på avsedd plats i miljöstationen eller på kommunens återvinningsstation.
 20. På grund av brandrisken är det förbjudet att ha ström inkopplad till båtar när ingen vistas där, elvärme får följaktligen inte lämnas påslagen i båt och elförbrukningen ska minimeras.
 21. Det är förbjudet att tanka från tankbil till båt i hamnen.
 22. Färskvatten ska användas med förnuft och får inte lämnas rinnande.
 23. Se till att inte fall och linor står och slår mot masten.
 24. Efter kl 22 skall det vara tyst i hamnen.
 25. Ytterligare information finns i instruktionspärmen i klubbhusets bokhylla.

Ansvarig:

 • Ordförande tillsammans med hamnkapten
 • Övriga i båtklubbens styrelse direkt inblandade i miljöarbetet