Föreningen Krossholmens Båtklubb är en ideell förening för båtägare som vill ha en säker och trivsam hamn för sina båtar. Föreningen äger sina anläggningar som omfattar mark, hus och bryggor samt utrustning. Skötsel och underhåll görs av föreningens medlemmar. Genom att vi alla hjälps åt att hålla ordning och reda på anläggningen blir det trevligare och billigare för alla som använder hamnen. Vi håller även koll på våra grannars båtar och informerar dem om något ser konstigt ut. För alla båtar i hamnen gäller att båtägaren måste ha en giltig försäkring på sin båt.

Hamnen har vissa begränsningar i utrymme, djupgående etc. och därför har vissa regler införts vad gäller tillåtna storlekar på båtarna i hamnen. Följande mått på båtar får inte överskridas utan speciellt godkännande av styrelsen:

Längd     12 meter

Bredd      4 meter

Djup        2 meter

Vikt          10 ton

I övrigt gäller följande regler för hamnen:

Bryggor

Båten skall vara säkert förtöjd med elastiska förtöjningsdon och spända tampar. Byt utslitna förtöjningar i tid. Håll rent och snyggt runt Din plats. Förtöj båten så att dess peke inte sticker in över bryggan. Båtplats får inte hyras ut i 2:a hand eller lämnas till annan nyttjare än platsinnehavaren (se även Stadgar § 5) . Vid byte av båt skall Hamnkapten meddelas i god tid. Byte av båtplats kan i förekommande fall bli nödvändigt.

Förtöjning

Förtöjning
Om båtägare efter anmaning inte flyttar eller hämtar sin båt eller egendom inom överenskommen tid, kan föreningen på båtägarens bekostnad söka handräckning hos Kronofogdemyndigheten.

El

På grund av brandrisken är det förbjudet att ha ström inkopplad till båtar när ingen vistas där! Detta gäller både båtar på land och båtar vid bryggorna.  För att underlätta kontrollen är det även förbjudet att ha kablar liggande till båten när du inte är där! Eluttagen är avsedda endast för handverktyg och batteriladdning (ej underhållsladdning). Av säkerhetsskäl skall elkablar kopplas ur snarast efter det laddning är klar. Ev. förlängningskablar skall vara oskadade och godkända för utomhusbruk. Skarvboxar får ej lämnas kvar på bryggorna. Vid ev. behov av länspump måste tillstånd inhämtas från Hamnkaptenen och kabeln vid eluttaget märkas. Värmefläktar får endast användas vid vistelse ombord.

För båtar vinterliggande båtar vid brygga gäller speciella villkor under vinterhalvåret. Dessa får ha inkopplad ström från en av föreningen anskaffad elmätare. Elkostnaden betalas efter vinterperiodens slut med ett pris som fastställs av föreningen.

Vatten

Vatten kan användas för hushållsbruk och tvättning. Häng tillbaka slangen efter användning.

Miljö

  • Farligt avfall läggs i därför avsedda behållare i miljöstationen där anvisningar finns anslaget på dörren.
  • Blandat avfall läggs väl emballerat i kärlen jämte miljöstationen där information finns anslaget på miljöstationens gavel.
  • Skrymmande avfall lämnas på kommunens återvinningsstationer.
  • Båttoaletter får inte tömmas i hamnen eller klubbhusets toaletter.
  • Det är EJ tillåtet att tanka bränsle från tankbil till båt i hamnen
  • Endast godkända bottenfärger får användas. Marken skall skyddas vid målning. Båtägaren är ansvarigar för att båtens bottenmälning inte innehåller förbjudna ämnen som bly, tenn och TBT. Se vår miljöplan.
  • Färgflagor och slipdamm skall samlas upp och läggas i avsedd behållare i miljöstationen. Syftet är att resterna inte skall tränga ner i marken (farligt avfall). Läs och hantera alla miljöfrågor efter anvisningarna i vår miljöplan!
  • Uppträd med respekt mot och visa hänsyn till dina båtgrannar. Se till att inte fall och linor står och slår mot masten. Efter kl 22 skall det vara tyst i hamnen.
  • Hundar får inte springa lösa i hamnen utan måste hållas kopplade för att inte orsaka olyckor eller skrämma folk.
  • Mer information finns i vår Miljöplan samt i Instruktionspärm i klubbhuset.

Arbetsdagar

”Den som disponerar en båtplats i hamnen skall utföra av styrelsen beordrad arbetsdag enligt aktivitetsplan. Deltagare i arbetsdag ansvarar själv för att notering av närvaro sker i arbetsboken i klubbhuset. Den som är förhindrad att delta i arbetsdagen kontaktar ansvarig arbetsledare för byte av arbetsdag. Avgift för utebliven arbetsdag är 1000 kr.”

Bilar

Kör försiktigt inom hamnens område så undviks onödiga dammoln från planen. Parkera längs kanterna på parkeringsplatsen och därefter i dubbla rader så att ev. utryckningsfordon kommer fram utan problem. Det är inte tillåtet att parkera husbilar eller husvagnar inom vårt område.

Klubbhuset

Klubbhuset samt dusch och toaletter får användas av medlemmar och deras gäster. Städa efter Dig så att det ser ut som Du själv vill möta det nästa gång. Klubbhusets frys får användas för nedfrysning av kylklampar och liknande. Har du låst upp till klubbhuset, ansvarar du för att det låses.

Mastkran

Den svängbara mastkranen får användas endast för på- och avmastning. Mastkranens höjd över vattnet ligger runt 16 – 17 meter beroende på vattenståndet. Max lastvikt 500 kg.

Mastskjul

Mastskjulet får användas för de vinterupplagda båtarnas master. Övriga master kan efter överenskommelse få placeras där. Masterna skall ha avtagna spridare och väl hophållna linor. Märk masterna med namn och telefonnummer. Mastlängden avgör vilken plats som får disponeras, se anvisningar i mastskjulet! Bommar får förvaras i mastskjulet i mån av plats och enligt anvisningar samt skall märkas.

Märkning av material

Allt material som förvaras på hamnområdet skall märkas med namn och telefonnummer. Detta för att styrelsen skall kunna nå ägaren innan beslut om skrotning av material sker. Ej märkt material tillhör föreningen. Vid frågor kontakta styrelsen.

Vinteruppläggning

Varje båtägare ansvarar själv för pallning och stöttning av båten. Ha materialet klart i god tid vid upptagningen och hjälp dina grannar så att vi får en organiserad och enkel hantering. Det inte tillåtet att använda båtvagnar och tunga vaggor. Vid avspolningen av båten hänger denna i kranen och spolvattnet samlas upp och pumpas till en trekammarbrunn. För att snabba upp hanteringen spolar fyra personer samtidigt av båten med högtryckstvätt. Det innebär att du måste delta i minst tre andra båtars upptagning förutom din egen!

Försäkringar

Klubbförsäkring. Krossholmens Båtklubb har genom att tillhöra SBU en Båtklubbförsäkring i försäkringsbolaget Svenska Sjö. Grundförsäkringen omfattar: egendom, styrelseansvar, ansvar vid lyft, olycksfall, extrakostnad, förmögenhetsbrott, rättsskydd, oljeskada, ansvar och hyresförlust. Försäkringen omfattar ej båtar. Vid olycksfall i samband med aktiviteter i hamnen omfattas alla medlemmar som finns registrerade. Detaljer framgår i försäkrings-bolagets hemsida: https://svenskasjo.se

Båtförsäkring: Varje båtägare med båt i vår hamn är skyldig att ha sin båt försäkrad. Det är alltid båtens försäkring som gäller i första hand vid inträffade skador. Svenska Sjö erbjuder rabatt för medlemmar i vår klubb.

Försäkring vid lyft: Vid klubbens sjö- och torrsättning anlitas extern hjälp med mobilkran. Vid själva lyftet gäller entreprenörens försäkring. Båtägarens har dock ansvar för var på båten

Brister & fel

Upptäcker Du brister och fel så försök i första hand rätta till det själv. Om Du inte klarar det, kontakta då hamnkaptenen eller styrelsen.

Information om personuppgiftsbehandling (GDPR-lagen)

Krossholmens Båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Krossholmens Båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Krossholmens Båtklubb genom att kontakta oss på register@krossholmen.se  Medlemskapet i Krossholmens Båtklubb är frivilligt och det är även lämnandet av dina personuppgifter, men Krossholmens Båtklubb behöver vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är medlemsstatus, namn, adress, e-postadress och telefonnummer, bomtagg samt uppgifter om din båt, som storlek, typ och vilket försäkringsbolag båten är försäkrad. Ditt personnummer ingår inte i registret. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i klubben är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Krossholmens Båtklubb har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationen, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering. Registret användes i huvudsak som underlag för fakturering av medlems- och båtplatsavgifter till klubben. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i Krossholmens Båtklubbs IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer klubben samarbetar med för nödvändig behandling för klubbens räkning. Dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Västkustens Båtförbund och Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina adressuppgifter till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

Krossholmens Båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Krossholmens Båtklubb kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade. Du kan alltid komma i kontakt med Krossholmens Båtklubb genom att kontakta oss på register@krossholmen.se

Övrigt

Visa hänsyn till dina grannar. Efter kl 22 skall det vara tyst i hamnen.